Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sparklynn Yoga Studio

1. Tarieven

1.1. Alle door Sparklynn Yoga Studio gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.2. Abonnementsgelden worden door Sparklynn Yoga Studio middels automatische incasso geïncasseerd, deze zal iedere maand plaatsvinden vanaf het moment dat je het abonnement in laat gaan. Je gaat een betaalverplichting aan van minimaal 3 maanden, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

1.3. Deelnemers kunnen in geen geval aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(pakket)gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen. (te weten in geval van ongeval, overlijden, blessure.) Het abonnement/de rittenkaart/lespakket kan op pauze gezet worden in deze gevallen. (Proef)lessen en rittenkaarten/pakketten hebben een geldigheidsduur waar niet van afgeweken wordt, het is de verantwoordelijkheid van de klant deze in acht te houden.

2. Lessen

2.1. De lessen van Sparklynn Yoga Studio worden aangeboden volgens rooster, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden.

2.2. Lessen kennen in beginsel een vaste docent maar Sparklynn Yoga Studio kan een vervangende docent inzetten.

2.3. Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig (tot 2 uur voor aanvang) af te melden voor de les via het eigen account op de website van Sparklynn, zo is er plaats voor iemand anders.

2.4. Sparklynn Studio werkt met een online reserveringssysteem; zolang er plek is, is iedereen van harte welkom om deel te nemen, meld je aan voor de les op het rooster op de website of wanneer je ingelogd bent.
2.5 De yogastudio en de zaal is een kwartier vóór aanvang van de les toegankelijk! Eerder komen heeft geen zin en zal alleen maar storend zijn voor een nog lopende les. Om de lessen ongestoord te kunnen starten wordt je 5 minuten voor een les start in de zaal / locatie verwacht. De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dan je op tijd bent. Respecteer de stilte en veroorzaak geen overlast voor een ander.

3. Afmelden workshop/retreat

3.1 Afmelding voor een workshop/retreat dient ten minste 7 dagen voor aanvang van de workshop te geschieden via . Indien de deelnemer zich tijdig afmeldt, wordt het deelnamegeld binnen 14 dagen gerestitueerd. Bij niet of niet tijdige afmelding, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het deelnamegeld. Workshop deelname is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen.

4. Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen

4.1. Maandabonnementen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

4.2. Abonnementen worden voor tenminste 3 maanden afgesloten. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een schriftelijke (email) opzegtermijn van 1 maand.

4.3. Abonnementsgeld wordt maandelijks geïncasseerd. Indien om welke reden dan ook een incasso niet mogelijk is, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien ook deze poging niet succesvol is, wordt het abonnementsgeld voor de betreffende maand gefactureerd (hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht). Blijkt meerdere malen incasso niet mogelijk, dan heeft Sparklynn Studio het recht om een abonnement te beëindigen en komt er een aantekening van. Het verschuldigd bedrag zal moeten worden voldaan.

4.4. In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een abonnement tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt schriftelijk aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van 12 maanden.

4.5. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen lessen gevolgd zijn is.
4.6 Rittenkaarten hebben een bepaalde geldigheidsduur:

  • een 7-rittenkaart is 2 maanden geldig
  • een 10 rittenkaart is 3 maanden geldig
  • een 20 rittenkaart is 6 maanden geldig

5. Uitval van lessen, trainingen en/of workshops & vakantierooster

5.1. Sparklynn Studio is tijdens kerst en nieuwjaarsdag gesloten. De sluitingsdata van overige feestdagen worden tijdig gecommuniceerd via de website, facebookpagina en/of in de studio.

5.2. Tijdens schoolvakantieperiodes, worden de lessen regulier aangeboden met uitzondering van de zomer vakantie. Het zomervakantie rooster wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website, social media en/of in de studio.

5.3. In de tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, verdisconteerd.

5.4. Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Sparklynn Studio, kan een les en/of workshop worden geannuleerd. Sparklynn Studio zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via social media / e-mail en/of Whatsapp.

5.5. Indien Sparklynn Studio een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben, binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.

6. Risico en aansprakelijkheid

6.1. Deelname aan de lessen, trainingen en/of workshops verzorgd door Sparklynn Studio, geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

6.2. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover – of over een wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut. Respecteer jouw grenzen.

6.3. Sparklynn Studio is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel ontstaat tijdens of ten gevolge van de lessen, trainingen en/of workshops. Eveneens kan Sparklynn Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.
6.4 Voor een zwangerschapsperiode zijn er speciale strippenkaarten van 45 minuten per les. Daarmee kan je starten vanaf je 15e zwangerschapsweek en zolang het goed voelt gebruikt worden tot aan de geboorte van je kindje. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je ongeveer vier tot zes weken na je de geboorte de yogalessen weer oppakken. Het advies is dan te starten met korte lessen om dan rustig aan weer op te bouwen naar een eventuele lange les. Na het melden van een zwangerschap kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.

7. Geheimhouding en privacy

7.1. Sparklynn Studio behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2. Sparklynn Studio zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

8. Overige bepalingen

8.1. Het dragen van buitenschoeisel is in de studio niet toegestaan.

8.2. Het is niet toegestaan zelf eten mee te brengen in de zaal, drinken mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

8.3. Sparklynn Studio behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving), openingstijden, lestijden etc.
8.4 Sparklynn Studio betreft een openbare ruimte waar iedereen zich veilig moet voelen. Het is dan ook van belang ieder te respecteren en in zijn of haar waarde te laten.
8.5 Draag geen sterk ruikende parfums maar gebruik van deodorant om lichaamsgeur te voorkomen is gewenst. Zorg dat je voor de les niet te zwaar eet. In de studio zijn alle nodige materialen aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne kan je gebruik maken van een grote handdoek of een eigen yoga mat maar dit is niet verplicht. Draag gemakkelijk zittende kleding en bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn dan aanbevolen. Voor alle oefeningen op blote voeten en het gebruiken van materialen op de blote huid, is vanwege de hygiëne wenselijk om matten en hulpstukken van Sparklynn Yoga Studio na gebruik te reinigen voordat je deze opruimt.

9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1. Op alle diensten en/of leveringen van Sparklynn Studio is Nederlandse recht van toepassing

9.2. Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of schriftelijk, worden gemeld.

9.3. Sparklynn Studio zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klager teneinde de klacht te bespreken en een voor beide partijen passende oplossing te vinden.

9.4. Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg -na uiterste inspanning(en) van beide partijen, opgelost- kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

10. Slotbepaling Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Sparklynn Studio. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Sparklynn Studio.